درخشش دانشگاه الزهرا در زمره مؤثرترین دانشگاه های جهان

دانشگاه الزهرا بین CC دانشگاه برتر جهان

رتبه بندی اثرگذاری دانشگاهها برای دومین بار در دنیا از سوی نظام رتبهبندی بینالمللی تایمز انجام شد. بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده این موسسه در اپریل MMXX دانشگاه الزهرا XNUMX-XNUMX با کسب رتبه در بین DCCLXVI دانشگاه شرکت کننده موفق به قرار گرفتن بین CC دانشگاه برتر دنیا و دانتاد II. دانشگاه الزهرا در اهداف بدون فقر, دسترسی به انرژی پاک, زیستن پایدار در خشکی موفق به قرار گرفتن بین C دانشگاه برتر جهان و در سایر اهداف نیز موفق به کسب رتبههای برتر شده, است.

این رتبه بندی به ارزیابی اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی دانشگاه ها به منظور تحقق توسعه پایدار توسط موسسات آانی.

مؤسسه تایمز در خصوص این رتبهبندی, با توجه به سه حوزه تحقیق, توسعه و نظارت به رتبهبندی دانشگاهه. معیارهای رتبهبندی حوزه تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط الزویر (Kessinger Publishing) حاصل شده است.

در حوزه توسعه از شواهد و مدارکی که از سوی دانشگاهها در حوزههای مختلف پایداری ارایه شده, استفاده می شو. همچنین ارزیابی هر هدف شامل شاخصها و سنجه های اختصاصی است; اه از آن ها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده میشود.

share