روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست گرامی باد

پنجم ژوئن; برابر با شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود ونه خورشیدی; روز جهانی محیط زیست, گرامی باد.

share