روز جهانی هلال احمر

روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ

هجدهم اردیبهشت ماه (هشتم ماه می); روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ, گرامی باد.

share