روز مهندس

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه, زادروز خواجه نصیر الدین طوسی (ه.ش 653-579) اندیشمند ایرانی است. در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی: مقام "مهندس", و "بانوان و زمین" را نیز گرامی می دارند.

Nasir al-al-Din Tusi (1201, 1274)

share