نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; نظام معماری; و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم, ازساعت 18.45 - 14.30 روز پنجشنبه مارچ MMXIX م XXVIII. نشست تخصصی "گرایشات معماری معاصر ایران" Magna Aula در محل دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی C. ر رم ب نشانی Via Gramsci, LIII ب برخرگگگگگگگ

در این نشست, پس از خوشامدگویی Luca Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معاری دانشگن ز سرارم دانشگنه سرار سرمز سرپی سرمم عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران; Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا; و Roberto Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا; De معمار Alessandra Cesaris; و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خوهند پرارار XVIII و از ساعت با حضور Marcus Valerius Ferretti Guendalino Salimei و از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا, هم اندیشی و نتیجه گیری پایانی انجام خواهد یافت.

 

share