سارا کریمی

معمار, طراح داخلی و نور پرداز, استاد دانشگاه

پست الکترونیک: [Inscriptio protected]

آدرس: Via dei gimaldi, 10, Romae

تلفن همراه: 

تلفن محل کار: 

share